Het Hernia Centrum AZ Maria Middelares Gent heeft een hoge expertise bij het herstel van alles soorten buikwandhernia’s. Toch trachten wij steeds om het operatieve herstel van buikwandbreuken verder te optimaliseren en daarom voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit omtrent deze aandoeningen. Uiteraard gebeurt dit steeds na het informeren en toestemmen van de patiënt. Deelname aan een onderzoek gebeurt steeds op vrijwillige basis.  

       
      
Waarom klinisch onderzoek?

Elk jaar nemen in het AZ MARIA MIDDELARES ziekenhuis heel wat patiënten deel aan een klinisch onderzoek. Ons centrum is reeds meerdere jaren gespecialiseerd in het onderzoeken van nieuwe en bestaande behandelingsmethoden.  Dat onderzoek gebeurt vaak in samenwerking met interne en externe partners, in opdracht van farmaceutische bedrijven of op eigen initiatief.


De vrijwillige medewerking van patiënten is essentieel om de kwaliteit van onze dienst te verbeteren. De veiligheid van de patiënten die aan het onderzoek deelnemen staat hierbij altijd centraal. Als u in aanmerking komt voor een specifiek onderzoek, dan zal uw chirurg u eventueel vragen om hieraan deel te nemen. U heeft de volledige vrijheid om te beslissen of u hier wenst op in te gaan.

Wat is een klinische studie?

Het begrip 'klinische studie' duidt op het geheel van onderzoeken bij patiënten in het kader van een wetenschappelijk onderzoek.  Een klinische studie kunnen we dus zien als een praktische aanpak van een medisch wetenschappelijke vraag.

Er vinden klinische studies plaats in alle onderzoeksdomeinen in de herniachirurgie. Soms gaat het over vragenlijsten die aan deelnemers worden voorgelegd of over het opzoeken van data van operaties in het verleden (=retrospectief) of over specifieke onderzoeken bij patiënten na hun operaties (= postoperatief) en het testen van nieuwe behandelings-methoden of medicatie enz. (= prospectief).

Klinische studies zijn zeer belangrijk om nieuwe therapieën of technieken voor behandelingen te ontwikkelen of te valideren. Verder zijn klinische studies essentieel in de preventieve gezondheidszorg.  Hiervoor dienen o.a. registers, zoals het EuraHS register voor littekenbreuken, om bepaalde ziektes en hun verloop of  behandeling op te kunnen volgen. Aan de hand van deze registers kan worden nagegaan welke patiënten meer risico oplopen bij bepaalde aandoeningen dan andere en waar en wanneer bepaalde behandelingsmethoden moeten gestart worden.

Kortom, zonder de klinische studies is er geen vooruitgang in de geneeskunde mogelijk.


“De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en
  zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook,
 tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle
 dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.”

Rechten van de patiënt (KB 22/08/02)