Stomabreuk

Een stomabreuk of parastomale hernia is een buikwandbreuk naast een kunstmatige stoma. Een definitief kunstmatige stoma dient soms te worden geplaatst bij patiënten die een darmoperatie ondergaan. Als een endeldarmtumor dicht tegen de sluitspier ligt, moet soms de anus worden weggenomen en wordt een dikdarmstoma (colostomie) aangelegd.  

Bij kwaadaardige gezwellen van de waterblaas moet soms een kunstmatige urine-uitgang worden aangelegd via een stoma gemaakt met dundarm (ileostomie). Hiervoor is een opening in de buikwand nodig en het gebeurt vaak dat er naast het stoma een breuk ontstaat waardoorheen darmen kunnen uitstulpen. 

Een stomabreuk of parastomale hernia komt erg veel voor bij patiënten met een definitief stoma. Volgens sommige chirurgen hebben bijna alle stomapatiënten in min of meerdere mate een stomabreuk. Onderzoek heeft aangetoond dat een stomabreuk bij de meeste patiënten kan worden voorkomen door bij het aanleggen van het stoma een prothese of een netje rond het stoma aan te brengen. Maar een operatie aan de dikke darm wordt als een licht besmette operatie beschouwd en daarom durven de meeste chirurgen geen netje plaatsen uit vrees voor infecties.  

Omdat een parastomale hernia vaak weinig hinder veroorzaakt, wordt meestal niet voor een hersteloperatie gekozen en wacht men af.   
 
De voornaamste redenen voor een hersteloperatie van een parastomale hernia zijn:

 • pijn aan het stoma en de stomabreuk
 • obstructie van de darmen die in de stomabreuk uitstulpen
 • moeilijkheden om de stomazakjes aan te brengen en goed te laten kleven
 • moeilijkheden met spoelen van het stoma
 • esthetische hinder omdat de stomabreuk erg groot kan worden
Omdat klachten van een stomabreuk vaak maar laattijdig optreden, hebben de patiënten met stomabreuken die een operatie ondergaan vaak een grote breuk/volume. 

Jarenlang heeft men gezocht naar een goede manier om stomabreuken te herstellen. Om een langdurig goed resultaat te behalen moet een netje geplaatst worden ter versteviging. Er zijn verschillende methoden om dit netje te plaatsen:

Laparoscopisch
Momenteel gaan we ervan uit dat de beste methode om een stomabreuk te herstellen een herstel is met een kijkoperatie (laparoscopie). Daarbij leggen we een grote prothese over de breuk en de stomauitgang.  Deze techniek "Modified Sugarbakertechniek werd door onze dienst als eerste in België beschreven. We hebben ook meegewerkt aan een internationale studie in Europese expertcentra om de doeltreffendheid van deze techniek aan te tonen. 

Een stomabreukoperatie is over het algemeen een veilige operatie en ernstige complicaties zijn zeldzaam. 
De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:
 • bloeduitstortingen, wondinfectie en openkomen van de wondjes
 • nabloeding in de buik of de buikwand; soms is een heroperatie noodzakelijk
 • ontsteking van de prothese
 • accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan
 • een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep 
 • complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen
 • complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving
 • op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone 
       
Enkele nevenwerkingen zijn erg frequent en geen reden tot ongerustheid. Na de operatie zal op de plaats waar de stomabreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping of seroom die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Deze zal langzaam maar vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door het seroom, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken. Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid. Ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kunt u uiteraard steeds contact opnemen met uw huisarts of met onze dienst.  
     
Kan eens stomabreuk terugkomen?
Door het plaatsen van een netje is de kans op een recidief van de stomabreuk kleiner. In een internationale studie uitgevoerd in Europese expertcentra waaraan wij met ons Hernia Centrum Gent hebben meegewerkt, werd bij  6,6% van de patiënten een recidief vastgesteld na een gemiddelde opvolging van 26 maanden. 

Voor een stomabreukoperatie dient u te rekenen op een hospitalisatie van 2 tot 5 dagen. De eerste dagen postoperatief kan er door de nietjes, waarmee de prothese is vastgemaakt aan de buikwand, vrij veel pijn ontstaan. Deze pijn kan scherp aanvoelen vooral bij het niezen, het hoesten of het persen. Een goede pijnstilling na de ingreep is nodig.

Wij hebben graag dat u na de operatie zo snel mogelijk weer actief bent en veel beweegt. Wel raden we aan om gedurende een drietal weken het tillen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening.

Na de controleraadpleging bij de chirurg drie weken na de operatie zal u alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten. Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen wij u vragen tien dagen na de operatie bij uw huisarts langs te gaan  voor een wondcontrole en om de hechtingen te laten verwijderen. Uiteraard kunt u of uw huisarts bij problemen ook steeds onze dienst contacteren.

Vrij veel patiënten met een dikdarmstoma voeren spoelingen van de dikke darm uit via hun stoma. We raden aan om een zestal weken te wachten na de operatie om hiermee te herstarten. 

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven  van het RIZIV. De rekening zal u via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen zoals het netje.

Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een één-persoonskamer. In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meer-persoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend.